INFORMACJE O KONKURSIE


Konkurs powstał z inicjatywy założyciela firmy Abrys Wojciecha Dutki, który całe swoje życie zawodowe poświęcił ochronie środowiska.

Celem konkursu jest wyróżnienie osób, organizacji i instytucji działających aktywnie na rzecz zrównoważonego rozwoju. Na przestrzeni kilkunastu lat wśród nagrodzonych znalazło wielu znakomitych działaczy społecznych, dziennikarzy, naukowców i organizacji. Wręczenie nagród odbywa się każdego roku podczas uroczystej gali Międzynarodowego Kongresu Ochrony Środowiska ENVICON. Serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w tej inicjatywie czy to poprzez zgłoszenie własnych projektów czy też projektów obcych.REGULAMIN
FORMULARZE
Wybierz...

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


NA ZGŁOSZENIA CZEKAMY

DO 30 WRZEŚNIA 2024 R.

ORGANIZATOR:

LAUREACI XXII EDYCJI KONKURSU

Jerzy Buzek na początku lat osiemdziesiątych rozpoczął pracę z dziedziny ochrony środowiska, w szczególności ochrony powietrza. Wyniki prac naukowych wdrożył bezpośrednio w przemyśle, między innymi w postaci kilku instalacji odsiarczania spalin.
Jako specjaliście z tego obszaru Wydział IV PAN powierzał mu kierowanie międzyuczelnianym zespołem, przygotowującym ekspertyzę selekcji metod odsiarczania gazów odlotowych dla warunków polskich. Rezultatem jego prac naukowych i działalności aplikacyjnej jest blisko 200 publikacji naukowych: monografii, artykułów naukowych w czasopismach zagranicznych i krajowych, referatów, publikowanych w materiałach konferencji krajowych i zagranicznych. Profesor Jerzy Buzek zakończył negocjacje PE i państw UE
w sprawie rozporządzenia o etykietowaniu energetycznym oraz o dyrektywach ws. efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii. Jest jednym z pomysłodawców Centrum Czystych Technologii Węglowych w Katowicach i Zabrzu, sfinansowanego ze środków UE. Odpowiadając w PE za 7. Program ramowy sformułował strategię rozwoju nowoczesnych i bezpiecznych środowiskowo technologii. W 2019 r. zorganizował konkurs: „Stop! Smog”. Na jego zaproszenie odpowiedzieli liczni artyści ze Śląska i całej Polski, przedstawiając w swoich pracach obawy dotyczące smogu i apelując o działania na rzecz czystszego powietrza. Jerzy Buzek jest współorganizatorem Europejskiej Platformy Technologicznej pod nazwą „0-emisyjne bloki energetyczne na paliwa kopalne.”

Jerzy Buzek

Wojciech Janka to autor wdrażanego i nagrodzonego w 1992 roku przez Związek Miast Polskich, pierwszego w kraju, systemu gospodarki odpadami dla Zielonej Góry. Organizator utworzonego w 1994 roku, unikatowego Miejskiego Centrum Edukacji Ekologicznej, ukierunkowanego na ochronę środowiska przed odpadami. Autor ponad sześćdziesięciu publikacji i referatów głównie poświęconych zarządzaniu gospodarką odpadami. Stały współpracownik branżowego miesięcznika „Przeglądu Komunalnego". Praktyk organizacji i zarządzania gospodarką odpadami komunalnymi i przemysłowymi. Uczestnik praca konsultacyjnych kolejnych Sejmowych
i Senackich Komisji Ochrony Środowiska, przygotowujących pakiet ustaw z zakresu gospodarowania odpadami. Organizator i uczestnik kilkudziesięciu międzynarodowych i krajowych sesji na tematy związane z gospodarką odpadami. Kierowany przez Wojciecha Jankę Zakład otrzymał: w latach 2004 i 2006 certyfikat „Najwyższa Jakość", za najwyższą jakość usług i zaspokajanie potrzeb mieszkańców miasta Zielona Góra w zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej oraz ochrony dóbr kultury. Wojciech Janka otrzymał liczne odznaczenia i wyróżnienia, m.in. Srebrny Krzyż Zasługi, Honorową Odznaką Ministra Środowiska — Zasłużony Dla Ochrony Środowiska i dyplomy Ministra Środowiska, medal wojewody zielonogórskiego — Przyjaciel Ochrony Środowiska Województwa Zielonogórskiego, medale za zasługi dla obronności kraju, dla spółdzielczości mieszkaniowej, a także za zasługi dla Zielonej Góry.

Wojciech Janka

ClientEarth

Fundacja ClientEarth Prawnicy dla Ziemi działa w Polsce od 13 lat. Warszawski zespół tworzy obecnie ok. 30 osób. Fundacja jest częścią ClientEarth, globalnej organizacji pozarządowej, która zatrudnia prawie 300 osób w ośmiu biurach na świecie i prowadzi działalność
w ponad 50 krajach. Fundacja istnieje, aby wprowadzać systemowe zmiany, które chronią planetę i jej mieszkańców. ClientEarth działa ponad granicami, systemami i podziałami na sektory i w nowatorski sposób wykorzystuje siłę prawa, aby chronić życie na Ziemi. Fundacja wzywa rządy do wprowadzenia bardziej restrykcyjnych przepisów dotyczących jakości powietrza. Pracuje również nad stworzeniem bardziej surowych przepisów unijnych, które będą miały wpływ na wszystkie państwa członkowskie. Celem jest również podnoszenie świadomości zagrożeń związanych z zanieczyszczeniem powietrza, aby rządy nie mogły dłużej ignorować tego problemu
i były zmuszone do podjęcia działań. Współpracujemy z ekspertami i ekspertkami oraz lokalnymi organizacjami. Fundacja walczy
w Polsce i Rumunii o zachowanie ostatnich naturalnych lasów w Europie, nakłaniając rządy do tego, by nie pozwalały na nielegalne niszczenie cennych drzewostanów. ClientEarth dąży do trwałego i systemowego wyeliminowania greenwashingu z branży węglowej. Polska branża węglowa uporczywie używa przedrostka „eko” w odniesieniu do węgla, paliwa kopalnego, którego spalanie szkodzi zdrowiu i przyczynia się do zmian klimatu. Dlatego Fundacja pracuje nad tym, aby rządy i firmy wdrażały ambitne prawa, plany i polityki w zakresie ochrony klimatu, które są zgodne z porozumieniem paryskim. Monitorujemy istniejące przepisy, plany i polityki, aby zadbać
o ich egzekwowanie i wdrażanie na wszystkich szczeblach decyzyjnych.

LAUREACI MINIONYCH EDYCJI


XVI edycja (2017)

XVIII edycja (2019)

XVII edycja (2018)

dr Michał Wilczyński

Krakowski Alarm Smogowy

Dorota Jakuta

XIX edycja (2020)

XV edycja (2016)

prof. dr hab. Krzysztof E. Skóra

XIV edycja (2015)

Dorota Metera

XIII edycja (2014)

Jacek Bożek

Adam Wajrak (dziennikarz)

Barbara Lewicka-Kłoszewska

XII edycja (2013)

XI edycja (2012)

Mira Stanisławska - Meysztowicz

X edycja (2011)

Zbigniew M. Karaczun

Lutz Ribbe

Michał Olszewski (dziennikarz)


IX edycja (2010)

Radosław Gawlik

Ewa Podolska (dziennikarz)


VIII edycja (2009)

dr Anna Kalinowska

Urszula Wojciechowska (dziennikarz)

VII edycja (2008)

dr Andrzej Kassenberg

VI edycja (2007)

Barbara Kozal

V edycja (2006)

prof. dr hab. inż. Stefan Kozłowski

redakcja miesięcznika AURA

IV edycja (2005)

Wojciech Dutka

III edycja (2004)

ks. prof. dr hab. Stanisław Zięba

II edycja (2003)

Czesław Śleziak

I edycja (2002)

prof. dr hab. inż. Maciej NowickI

Tomasz Ulanowski (dziennikarz)

Agencja Wydawnicza MAXPRESS.

XX edycja (2021)

Ewa Dziekońska

XXI edycja (2022)

Aleksander Kozłowski

Tomasz Żylicz

GALERIA ZDJĘĆ

Dwie dekady nagrody pracy organicznej

2001-2021

Wszystko zaczęło się od pomysłu. 20 lat temu Wojciech Dutka (1946-2005), założyciel firmy Abrys, wymyślił nagrodę dla osób aktywnie działających na rzecz zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska. Nagrodę szczególną, bo nawiązującą do tradycyjnego etosu pracy wielkopolskiego społeczeństwa, łączącej powołanie zawodowe z obywatelskim zaangażowaniem w sprawy społeczne. Grono osób uhonorowanych nią w ciągu kolejnych dwóch dekad to przekrój wyjątkowych osobowości - wybitnych naukowców, działaczy, społeczników, czy dziennikarzy. Dzisiaj przypominamy ich niezwykłe historie

i osiągnięcia, by inni mogli czerpać z nich inspirację. Kolejne dekady nagrody pracy organicznej przed nami.

Małgorzata Masłowska-Bandosz

dyrektor ds. edukacji ekologicznej

tel. +48 784 001 823

e-mail: m.maslowska@abrys.pl

Kontakt w sprawie warsztatów w Bydgoszczy:

KONTAKT

ABRYS Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu 60-124, ul. Daleka 33, zarejestrowana w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000100410 NIP: 781-00-23-628 REGON: 001351807